Ochrana osobních údajů - zásady zpracování

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Veškeré údaje, které nám – tedy společnosti Heaven4skin s.r.o., se sídlem Na Zeleném Vršku 182, Brtnice, 251 69 Velké Popovice, IČO: 28509161, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 146652 – jako správci osobních údajů poskytnete, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

V těchto zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) Vám poskytujeme bližší informace o tom, jaké údaje a pro jaké účely o Vás zpracováváme, s kým je můžeme sdílet a jaká práva máte ve vztahu k těmto osobním údajům. Veškeré zpracovávané osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména výše zmíněným Nařízením, resp. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („Zákon“).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné během Vašeho používání těchto internetových stránek („Internetové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů z naší strany během plnění smluv s Vámi jako zákazníky a také s obchodními partnery, (iii) zpracování osobních údajů při plnění našich právních povinností a na (iv) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů.

1. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv o spolupráci s obchodními partnery, kupních smluv se zákazníky včetně zřízení uživatelské registrace zákazníka apod.);
 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídky výrobků a služeb (můžeme zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonního hovoru či klasickou poštou), včetně cílení reklamy dle preferencí uživatele;
 • Věrnostní program (údaje o Vašich nákupech využíváme pro výpočet Vaší odměny);
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů, například vymáhání neuhrazené ceny zboží anebo ochrana před zneužitím našich Internetových stránek);

2. Zpracovávané osobní údaje

Jsme oprávněni zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů:

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Věrnostní program, Ochrana oprávněného zájmu správce

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Věrnostní program, Ochrana oprávněného zájmu správce

E-mail

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Věrnostní program, Ochrana oprávněného zájmu správce

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Věrnostní program, Ochrana oprávněného zájmu správce

Číslo účtu

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

IČO, DIČ (pokud u nás nakupujete jako podnikatel)

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

Údaje o nákupech (identifikace zboží a ceny, doby nákupu)

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Věrnostní program, Ochrana oprávněného zájmu správce

Informace o Vašich preferencích

Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb

IP adresa (popř. další technické údaje získané při použití našich Internetových stránek)

Ochrana oprávněného zájmu správce

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu, resp. pro vyhodnocení nároku na odměnu v rámci věrnostního programu. Při využití externích dodavatelů pečlivě dbáme na to, aby nedocházelo, není-li to nezbytně nutné, ke zpracování osobních údajů mimo Evropskou unii, ale i v takovém případě bychom zajistili náležitou ochranu osobních údajů prostřednictvím možností daných Nařízením, zejména články 45 – 49. V tuto chvíli však veškeré zpracování osobních údajů probíhá výlučně na území EU.

Za účelem zlepšení našich služeb a optimalizace nabídky našeho sortimentu dle Vaší odezvy využíváme různé analytické nástroje, při nichž dochází ke shromažďování, uchovávání a využívání určitých informací prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte naše Internetové stránky (viz také sekce Cookies níže), projevíte zájem o konkrétní zboží v námi zaslané e-mailové nabídce anebo vyhledáváte zboží z naší nabídky. V těchto případech v zásadě zpracováváme údaje bez Vaší identifikace, nicméně Váš prohlížeč pak dokáže zobrazovat relevantní reklamy, které odpovídají statistickému modelu Vašich zájmů. Pokud bychom tyto statistické údaje spojovali s Vámi, budeme tak činit pouze pokud se registrujete k využití výhod věrnostního programu, jak popisujeme v bodě 3 níže.

3. Zpracovávání osobních údajů na základě registrace do věrnostního programu

Pokud se registrujete do věrnostního programu, uzavíráte tím smlouvu, jejíž součástí je řada výhod, k jejichž poskytování je nezbytné zpracovávat Vaše některé další údaje, a to především pro účely výpočtu Vašich odměn, slev. Členství ve věrnostním programu lze kdykoliv ukončit a zabránit tak dalšímu zpracování osobních údajů.

4. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně zavázaným k dodržování našich standardů ochrany osobních údajů např.:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., IČ 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6).
 • společnosti podílející se na expedici plateb (Gopay, IČ: 26046768, se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1)
 • případně dalším správcům – mezi takové správce patří však pouze smluvní dopravci (Česká pošta s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1; Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9; General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČ: 26087961, Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava), jimž sdělujeme pouze nezbytné údaje umožňující doručení zboží až k Vám, včetně společnosti Balíkobot, s.r.o., IČ: 06283799, se sídlem Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město zajišťující integraci služeb s dopravci.
 • pro účely zasílání e-mailových marketingových sdělení, zpracování internetových analýz a marketingových průzkumů využíváme zpracovatele Leadhub s.r.o., IČ: 044 66 683, se sídlem Štefánikova 16/29, 150 00 Praha 5 – Smíchov a společnost Lepidus s.r.o., IČ: 28947584, se sídlem Dřevčice 213, PSČ 250 01.

Na našich stránkách můžete nalézt také ikony třetích stran (tzv. konektory), které Vám usnadňují sdílet naše stránky např. prostřednictvím sociálních sítí (facebook, Instagram) – použitím takového konektoru (kliknutí na něj) může příslušná sociální síť získat informace o Vás v souladu s jejich podmínkami zpracování osobních údajů či dle podmínek užití, v závislosti na tom, zda u takové sociální sítě sami máte účet; na použití takto získaných osobních údajů nemáme vliv.

5. Osobní údaje třetích osob

V některých případech můžeme zpracovávat osobní údaje i dalších osob, než jsou zákazníci, se kterými uzavřeme kupní smlouvu – např. se může jednat o adresáta, jemuž zákazník nechá poslat naše zboží jako dárek. I s těmito osobními údaji budeme nakládat stejně obezřetně jako s Vašimi údaji jakožto našeho zákazníka a tyto Zásady se plně uplatní i na ně.

6. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování:

Doba uchování:

Plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu (uživatelské registrace) a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*, nejdéle však po dobu 2 let od Vašeho posledního kontaktu s námi

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Věrnostní program

po dobu trvání uživatelské registrace

* Vaši e-mailovou adresu jsme ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, oprávnění zpracovávat za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

7. Použití cookies

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

Používáme cookies v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na našich Internetových stránkách používáme tři druhy cookies:

 • Naprosto nezbytné cookies: Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval. Tato kategorie cookies se nedá zakázat. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní identifikovatelné informace.
 • Analytické cookies: Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Profilující (marketingové) cookies: Používají se ke sledování preferencí uživatele webových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran) v souladu s těmito preferencemi. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem – pokud jej pomocí cookies lišty udělíte, vztahuje se taktéž na vylepšený a soukromí uživatelů posilující způsob práce s daty pro remarketing a zpřesňování analytických údajů pomocí rozšířených konverzí (více informací lze nalézt zde); zejména pro účely zpřesnění může docházet k odeslání jednostranně zašifrovaných (a tudíž nerozšifrovatelných) základních údajů (např. e-mailové adresy, jména, poštovní adresy či telefonního čísla) do analytických nástrojů Google – nikdo další k těmto údajům (i právě proto, že jsou zašifrovány) ovšem nebude mít přístup.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách (např. Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook). Informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas s použitím cookies může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka anebo jiného přepínače obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete rovněž odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých, nastavením Vašeho prohlížeče.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

8. Vaše práva jako subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů (a zejména z Nařízení) vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jaké o Vás zpracováváme osobní údaje, máte právo o tom získat informace a taktéž máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost. Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k omezenému množství zpracovávaných osobních údajů pravděpodobně nebudeme moci Vaše údaje zcela vymazat, ale spíše jen omezíme jejich využití na účely požadované právními předpisy (např. archivaci z účetních důvodů).
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na naši kontaktní adresu (Heaven4skin s.r.o., Masarykova 660, 251 69 Velké Popovice) nebo emailem na info@lilylolo.cz. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva, a to i s přihlédnutím k požadavku na ochranu Vašich osobních údajů.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 3. 2024.