Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí maloobchodní smluvní vztahy mezi provozovatelem internetového obchodu www.lilylolo.cz („Obchod“) společností Heaven4skin s.r.o., IČ: 28509161, se sídlem Na Zeleném Vršku 182, 251 69 Velké Popovice, zapsanou u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 146652 (dále jen „Provozovatel“) a kupujícím spotřebitelem. Kontaktní údaje jsou uvedené v sekci Kontakt na stránkách Obchodu.

1.2 Právní vztahy mezi Provozovatelem a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a souvisejícími předpisy, a to vždy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

1.3 Tyto Podmínky se nevztahují na obchodní vztahy mezi Provozovatelem a právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateli, které jsou upravené Všeobecnými obchodními podmínkami pro velkoobchodní odběratele.

2. Vymezení pojmů a použití těchto podmínek

2.1 Provozovatelem je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní činností, tj. v souvislosti s provozem Obchodu přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Kupujícím spotřebitelem (dále jen „Kupující“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3 Spotřebitelskou smlouvou se pro účely těchto Podmínek rozumí smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující a na druhé straně Provozovatel.

2.4 Tyto Podmínky se nevztahují na smlouvy uzavírané kupujícím, který není spotřebitelem; v takovém případě se použijí Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní odběratele.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1 Způsob výběru a objednání zboží je podrobně popsán v sekci Jak nakoupit na stránkách Obchodu.

3.2 Před podáním objednávky je na tyto Podmínky kupující spotřebitel upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Podáním objednávky kupující spotřebitel stvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

3.3 Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Provozovatelem na stránky Obchodu. Kupní smlouva vzniká na základě tohoto návrhu za předpokladu, že: i) nedošlo k vyčerpání zásob anebo Provozovatel neztratil schopnost plnit a ii) Provozovatel potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce přijetí objednávky poté, co Kupující stiskem tlačítka „Objednat s povinností platby“ odešle svou objednávku a zaváže se tím zaplatit za objednané zboží.

3.4 Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.5 Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

3.6 Smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Provozovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v Obchodě a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Podmínky jsou zobrazeny na stránkách Obchodu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím; současně jsou kupujícímu odeslány v rámci e-mailu dle čl. 3.3(ii). V případě změny těchto podmínek je jejich předchozí znění dostupné na stránkách Obchodu minimálně po dobu 3 let od okamžiku, kdy došlo k jejich změně.

3.7 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky si nese každý Kupující sám v závislosti na jím zvoleném poskytovateli služeb elektronických komunikací.

4. Ceny

4.1 Kupní cena je stanovena dle ceníku Provozovatele platného v době objednání zboží a je konečná, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit.

4.2 Součástí ceny zboží nejsou náklady na dopravu, dobírku (viz čl. 6 níže), není-li stanoveno v těchto Podmínkách jinak.

4.3 Celkovou cenu a další náklady v souladu s těmito Podmínkami zjistí Kupující v rámci celkového přehledu objednávky na stránkách Obchodu před jejím odesláním.

5. Platební podmínky

5.1 Kupující spotřebitel může zvolit následující formy úhrady:

i) platbu předem převodem na bankovní účet Provozovatele. Tato forma úhrady je zdarma. Tato forma úhrady není možná při dodání zboží do zahraničí.

ii) online platbu platebními kartami VISA a MasterCard prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay. Tato forma úhrady je zdarma.

iii) dobírkou (tj. platbou v hotovosti) v místě předání zboží prostřednictvím dopravce, který tuto možnost nabízí. Cena této formy úhrady je vždy uvedena na stránkách Obchodu v rámci objednávkového kroku „Doprava a platba“. Tato forma úhrady není možná při dodání zboží do zahraničí.

5.2 Zboží zůstává do úplného zaplacení kupujícím spotřebitelem majetkem Provozovatele.

5.3 Provozovatel si vyhrazuje právo individuálně omezit některé možnosti forem úhrady v případě, že Kupující zjevně některé z nich zneužívá, zejména když objednané zboží odmítne převzít, není-li pro to dán důvod dle čl. 6.5.

5.4 Kupující bere na vědomí, že Prodávající může vhodným způsobem ověřovat pravost dárkových poukazů, zejména při podezření na jejich falšování či opětovné použití a v krajním případě prohlásit smlouvu za neplatně uzavřenou. Dárkové poukazy po uplynutí jejich platnosti nelze uplatnit ani požadovat jejich proplacení; právo dle čl. 9 tím není dotčeno, nedošlo-li mezitím k uplatnění poukazu.

6. Dodací podmínky

6.1 Zboží je zasíláno na území České republiky a Slovenské republiky, a to smluvními dopravci, jejichž nabídka včetně ceny za zvolený způsob dopravy, která bude připočtena k celkové ceně objednávky, je uvedena na stránkách Obchodu v rámci objednávkového kroku „Doprava a platba“, resp. dostupná i předem na stránkách Obchodu v rámci sekce Možnosti a ceny dopravy zboží.

6.2 Zboží skladem je expedováno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce obvykle nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Během marketingových akcí nebo vánoční sezóny může být tato doba delší.

6.3 Při nákupu zboží v hodnotě (včetně DPH) specifikované na stránkách Obchodu v rámci objednávkového kroku „Doprava a platba“, resp. dostupné i předem na stránkách Obchodu v rámci sekce Možnosti a ceny dopravy zboží, nebo při speciálních marketingových akcích může zákazník využít nabídky poštovného zdarma.

6.4 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a případné poškození krabice. Pokud Kupující nevyužil svého oprávnění odmítnout převzetí zásilky, která se jeví jako poškozená, je povinen pořídit nezbytnou fotodokumentaci v souladu s obchodními podmínkami dopravce tak, aby bylo možné prokázat vznik škody na dopravované zboží, zejména není-li možné zejména z důvodu využití automatizovaných výdejen poškození sepsat v předávacím protokolu dopravce za přítomnosti kurýra. Neúplnou nebo poškozenou zásilku kupující spotřebitel neprodleně oznámí Provozovateli na e-mailové adrese info@lilylolo.cz a sepíše s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zašle e-mailem nebo poštou Provozovateli.

6.5 Nesplněním této povinnosti není dotčeno právo Kupujícího uplatnit vady zboží dle záručních podmínek, včasné oznámení vady však usnadní a urychlí vyřízení reklamace. V opačném případě může Provozovatel Kupujícímu prokázat, že vadu na zboží způsobil sám.

7. Záruka

7.1 Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, nelze právo z vady uplatnit po skončení takové doby. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly po převzetí Kupujícím způsobeny poškozením, nebo kterému byla jiná vytýkaná vada způsobena: i) nevhodným, nebo neodborným zacházením, ii) přírodními živly, iii) běžným opotřebením (obvyklým používáním).

7.2 Pokud má dodané zboží vady, má Kupující právo i) požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy; ii) na bezplatné odstranění vady, byl-li by vzhledem k povaze vady postup podle bodu i) neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu; iii) v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, požadovat dodání nové věci bez vad (anebo výměnu součásti) či od smlouvy odstoupit; iv) požadovat přiměřenou slevu, pokud Kupující sám neuplatnil své právo podle bodů i) až iii) anebo mu Provozovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit – včetně případů, kdy nejsou splněny podmínky pro uplatnění práv dle bodů i) až iii) –, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.3 Dodané zboží má vady především tehdy, pokud nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Provozovatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který Provozovatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.4 Kupující sdělí Provozovateli, jaké právo uvedené v čl. 7.2 si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8. Postup při uplatnění záručních vad (reklamace)

8.1 Reklamaci Kupující uplatní na e-mailové adrese info@lilylolo.cz. Při uplatnění reklamace Kupující předloží spolu s reklamovaným zbožím i originální doklad o koupi prokazující, že zboží bylo zakoupeno u Provozovatele. Kupující je povinen zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží (tj. nikoliv do obálky), a takto zabalenou zásilku doporučeně (nikoliv na dobírku) zaslat na adresu sídla Provozovatele. O reklamaci Provozovatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.2 V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno Kupujícímu zpět na jeho náklady. Náklady spojené s přepravou zboží Kupujícímu po vyřízení oprávněné reklamace jsou hrazeny Provozovatelem.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 V souladu s § 1829 občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží a Kupující nese náklady na zaslání zboží zpět Provozovateli.

9.2 Rozhodne-li se Kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Provozovateli písemně nebo prostřednictvím e-mailu info@lilylolo.cz nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

9.3 Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na své náklady. Zboží je Kupující povinen vrátit nejlépe neotevřené, nepoškozené, v původním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zejména v případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Provozovatel vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

9.4 Kupující zašle zboží spolu s dokladem o koupi (stačí kopie) doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu Heaven4skin s.r.o., Na Zeleném Vršku 182, 25169 Velké Popovice. Zboží musí být zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží (tj. nikoliv do obálky).

9.5 Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než Kupující vracené zboží předá Provozovateli nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslal.

9.6 Platba za vrácené zboží je prováděna bezhotovostně platbou na účet. Při odstoupení od smlouvy Kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny a neučiní-li tak, Provozovatel vrátí peníze stejným způsobem, jakým je přijal.

9.7 Kupující v souladu s § 1837 písm. g) občanského zákoníku zejména nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co spotřebitel tento obal porušil.

9.8 Kupující bere na vědomí v případě využití marketingové akce spočívající v poskytnutí slevy na určité zboží při překročení stanovené minimální výše objednávky, že taková sleva pozbývá platnosti, pokud Kupující odstoupí od smlouvy zcela anebo při částečném odstoupení dojde ke snížení celkové výše objednávky pod stanovenou minimální výši objednávky. Kupující může zboží původně poskytnuté se slevou vrátit anebo si jej ponechat, avšak v tomto druhém případě Prodávající od částky za vrácené zboží odečte hodnotu takového zboží bez slevy; ustanovení bodu 9.3 se obdobně uplatní i na takové zboží. Tento bod 9.8 se obdobně použije i na slevu dopravného dle bodu 6.4.

10. Ochrana osobních dat

10.1 Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje, které mu Kupující poskytne anebo které Provozovatel získá svou vlastní činností (např. údaje o uskutečněných obchodech), budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím (včetně Věrnostního programu), popřípadě k vlastní marketingové činnosti, a nebudou zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří externí dopravce, kterému Provozovatel sdělí údaje nezbytně nutné k řádnému doručení zboží Kupujícímu.

10.2 Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů.

11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

11.1. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz.

11.2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění.

12.2 Tyto Podmínky doplňují dále zvláštní podmínky týkající se Věrnostního programu.

12.3 Tyto Podmínky nabývají účinnosti 9. ledna 2023.