Ochrana osobních údajů – zásady zpracování

 
Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Veškeré údaje, které nám – tedy společnosti Heaven4skin s.r.o., se sídlem Na Zeleném Vršku 182, Brtnice, 251 69 Velké Popovice, IČO: 28509161, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 146652 – jako správci osobních údajů poskytnete, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

V těchto zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) Vám poskytujeme bližší informace o tom, jaké údaje a pro jaké účely o Vás zpracováváme, s kým je můžeme sdílet a jaká práva máte ve vztahu k těmto osobním údajům. Veškeré zpracovávané osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména výše zmíněného Nařízení, resp. českého zákona adaptující dané Nařízení.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné během Vašeho používání těchto internetových stránek („Internetové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů z naší strany během plnění smluv s Vámi jako zákazníky a také s obchodními partnery, (iii) zpracování osobních údajů při plnění našich právních povinností a na (iv) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů.

 

1. Ú Č E L Y  Z P R A C O V Á N Í  O S O B N Í CH   Ú D A J Ů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv o spolupráci s obchodními partnery, kupních smluv se zákazníky včetně zřízení uživatelské registrace zákazníka apod.);
 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídky výrobků a služeb (můžeme zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonního hovoru či klasickou poštou);
 • Věrnostní program (údaje o Vašich nákupech využíváme pro výpočet Vaší odměny);
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů, například vymáhání neuhrazené ceny zboží anebo ochrana před zneužitím našich Internetových stránek);

 

2. Z P R A C O V Á V A N É  O S O B N Í  Ú D A J E

Jsme oprávněni zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů: Účely zpracování:
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Věrnostní program, Ochrana oprávněného zájmu správce
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Věrnostní program, Ochrana oprávněného zájmu správce
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Věrnostní program, Ochrana oprávněného zájmu správce
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Věrnostní program, Ochrana oprávněného zájmu správce
Číslo účtu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
IČO, DIČ (pokud u nás nakupujete jako podnikatel) Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
Údaje o nákupech (identifikace zboží a ceny, doby nákupu) Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Věrnostní program, Ochrana oprávněného zájmu správce
IP adresa (popř. další technické údaje získané při použití našich Internetových stránek) Ochrana oprávněného zájmu správce

 

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu, resp. pro vyhodnocení nároku na odměnu v rámci věrnostního programu. Při využití externích dodavatelů může docházet k omezenému zpracování osobních údajů mimo Evropskou unii, ale i v takém případě zajistíme náležitou ochranu osobních údajů prostřednictvím možností daných Nařízením, zejména články 45 – 49. Například v případě rozesílky newsletterů, pro něž využíváme společnost The Rocket Science Group LLC (MailChimp) z Atlanty v Georgii, Spojené státy americké, se uvedený provozovatel dobrovolně zavázal dodržovat pravidla rámci Privacy Shield; této společnosti ovšem zpřístupňujeme pouze omezené množství osobních údajů, tj. Vaši e-mailovou adresu.

Jsme oprávněni shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte naše Internetové stránky (viz také sekce Cookies níže).

 

3. Z P R A C O V Á N Í  O S O B N Í CH  Ú D A J Ů  N A  Z Á K L A D Ě  S O U H L A S U

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování, tj. vyhodnocování Vašich preferencí na základě prohlíženého anebo nakoupeného zboží), berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

 

4. P Ř Í J E M C I  O S O B N Í CH  Ú D A J Ů

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně zavázaným k dodržování našich standardů ochrany osobních údajů (např. IT podpora našeho e-shopu), případně dalším správcům – mezi takové správce patří však pouze smluvní dopravci, jimž sdělujeme pouze nezbytné údaje umožňující doručení zboží až k Vám.

 

5. O S O B N Í  Ú D A J E  T Ř E T Í CH  O S O B

V některých případech můžeme zpracovávat osobní údaje i dalších osob, než jsou zákazníci, se kterými uzavřeme kupní smlouvu – např. se může jednat o adresáta, jemuž zákazník nechá poslat naše zboží jako dárek. I s těmito osobními údaji budeme nakládat stejně obezřetně jako s Vašimi údaji jakožto našeho zákazníka a tyto Zásady se plně uplatní i na ně.

 

6. D O B A  U CH O V Á N Í  O S O B N Í CH  Ú D A J Ů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování: Doba uchování:
Plnění smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu (uživatelské registrace) a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*
Ochrana oprávněného zájmu správce maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Věrnostní program po dobu trvání uživatelské registrace

* Vaši e-mailovou adresu jsme ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, oprávnění zpracovávat za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

 

7. P O U Ž I T Í  C O O K I E S

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

Používáme cookies v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 • Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

 

8. V A Š E   P R Á V A  J A K O  S U B J E K T Ů  Ú D A J Ů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů (a zejména z Nařízení) vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jaké o Vás zpracováváme osobní údaje, máte právo o tom získat informace a taktéž máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost. Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k omezenému množství zpracovávaných osobních údajů pravděpodobně nebudeme moci Vaše údaje zcela vymazat, ale spíše jen omezíme jejich využití na účely požadované právními předpisy (např. archivaci z účetních důvodů).
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na naši kontaktní adresu (Heaven4skin s.r.o., Masarykova 660, 251 69 Velké Popovice) nebo emailem na info@lilylolo.cz. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva, a to i s přihlédnutím k požadavku na ochranu Vašich osobních údajů.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.